Home /

Broederschap van Onze Lieve Vrouw van Den Bosch

Onder den titel van Zoete Lieve Vrouw van Den Bosch

Lied van de Zoete Lieve Vrouw

Gebed van de Zoete Lieve Vrouw

Heilige Maria

Moeder van de Heer en Zoete Lieve Vrouw van deze stad, in dit heiligdom dank ik God omwille van U,  want velen hebben hier de kracht van Uw gebed ondervonden. Alles wat mijn hart bezighoudt,  vertrouw ik toe aan U, Bid voor mij bij Uw Zoon, Moeder van alle gelovigen. U bent niet alleen ons voorbeeld maar ook onze bemoediging, zoals U reeds gedurende zovele eeuwen hulp en troost hebt gegeven.  Zoete Lieve Vrouw, blijf bidden voor alle mensen en ook voor mij. 

MARIALITANIE – LITANIE VAN LORETO

Heer, ontferm U over ons. Heer, ontferm U over ons.
Christus, ontferm U over ons. Christus, ontferm U over ons.
Heer, ontferm U over ons. Heer, ontferm U over ons.
Christus, aanhoor ons. Christus, aanhoor ons.
Christus, verhoor ons. Christus, verhoor ons.
God, hemelse Vader, ontferm U over ons.
God, Zoon, Verlosser van de wereld, ontferm U over ons.
God, heilige Geest, ontferm U over ons.

Heilige Drievuldigheid, één God, ontferm U over ons.
Heilige Maria, bid voor ons.
Heilige Moeder van God, bid voor ons.
Heilige Maagd der maagden, bid voor ons.

Moeder van Christus, bid voor ons.
Moeder van de Kerk, bid voor ons.
Moeder van barmhartigheid, bid voor ons.
Moeder van de goddelijke Genade, bid voor ons.
Moeder van hoop, bid voor ons.
Allerreinste Moeder, bid voor ons.
Zeer kuise Moeder, bid voor ons.
Maagdelijke Moeder, bid voor ons.
Onbevlekte Moeder, bid voor ons.
Beminnelijke Moeder, bid voor ons.
Bewonderenswaardige Moeder, bid voor ons.
Moeder van goede raad, bid voor ons.
Moeder van de Schepper, bid voor ons.
Moeder van de Zaligmaker, bid voor ons.

Allervoorzichtigste Maagd, bid voor ons.
Eerwaardige Maagd, bid voor ons.
Lofwaardige Maagd, bid voor ons.
Machtige Maagd, bid voor ons.
Goedertieren Maagd, bid voor ons.
Getrouwe Maagd, bid voor ons.

Spiegel van gerechtigheid, bid voor ons.
Zetel van Wijsheid, bid voor ons.
Oorzaak van onze Blijdschap, bid voor ons.
Geestelijk vat, bid voor ons.
Eerwaardig vat, bid voor ons.
Heerlijk vat van godsvrucht, bid voor ons.
Mystieke roos, bid voor ons.
Toren van David, bid voor ons.
Ivoren toren, bid voor ons.

Gouden huis, bid voor ons.
Ark van het verbond, bid voor ons.
Deur van de hemel, bid voor ons.
Morgenster, bid voor ons.

Heil van de zieken, bid voor ons.
Toevlucht van de zondaren, bid voor ons.
Troost van de migranten, bid voor ons.
Troosteres van de bedroefden, bid voor ons.
Hulp van de christenen, bid voor ons.

Koningin van de engelen, bid voor ons.
Koningin van de aartsvaders, bid voor ons.
Koningin van de profeten, bid voor ons.
Koningin van de apostelen, bid voor ons.
Koningin van de martelaren, bid voor ons.
Koningin van de belijders, bid voor ons.
Koningin van de maagden, bid voor ons.
Koningin van alle heiligen, bid voor ons.
Koningin zonder erfsmet ontvangen, bid voor ons.
Koningin in de hemel opgenomen, bid voor ons.
Koningin van de heilige rozenkrans, bid voor ons.
Koningin van het gezin, bid voor ons.
Koningin van de vrede, bid voor ons.

Lam Gods, dat de zonden van de wereld wegneemt, spaar ons Heer.
Lam Gods, dat de zonden van de wereld wegneemt, verhoor ons Heer.
Lam Gods, dat de zonden van de wereld wegneemt, ontferm U over ons.
Bid voor ons, Moeder van God, opdat wij de beloften van Christus waardig worden.

Laat ons bidden. Heer God, wij bidden U: geef ons, uw dienaren, dat wij ons mogen verheugen in een
bestendige gezondheid van ziel en lichaam; mogen wij door de verheven voorspraak van de heilige
Maria, die altijd maagd is gebleven, verlost worden van de tegenwoordige droefheid en de eeuwige
vreugde genieten. Door Christus, onze Heer. Amen.