Mirakelen 101 tot en met 175

Mirakel 101

25 mei 1383
Liesbet, de vrouw van Herman Stevensz., woonachtig te Alphen aan de Maas leed gedurende een maand hevige pijn aan haar rechterarm. Op 22 maart 1383 beloofde zij een bedevaart tot Maria van ’s-Hertogenbosch, waarna zij snel genas. Zij volbracht haar bedevaart.

Int jaer ons Heren MCCCLXXXIII 25 daghe in mey quam vanalphen opter Masten Lijsbet, herman Stevensoens wijf, wolc Lijsbet een siecheid aenquam in haren rechteren arme, dat haer die arme soe wee dede ende in soe groeter pinen was, dat si hoers ghenen reaet en wijst. Ende doe si een maent in deser pinen gheweest hadde, ende doe gheloefde si tot Onser Sueter Vrouwen tot Tsertoghenbosch haer bevaert te Paeschen leestvoerleden, si woudze versoeken met haerre ofereanden, opdatsi vertroest mocht werden van haerre pinen, daer si in was. Ende doe si die bevaert gheloeft hadde, ghenas si tericht vander pinen, daer si ni was. Ende si is comen opten voersc.  dach ende si heet Gode gedanct ende sijnre liever Moeder vandde Gracien ende vander ghenadend, die haer ghesciet is.

Mirakel 102

25 mei 1383
Liesbet, de vrouw van Wouter Huusmansz. Woonachtig te Oudenbosch bij Breda, viel een jaar geleden van een kantelende wagen en bleef meer dan twee uur dood liggen. Haar man beloofde een bedevaart tot Maria van ’s-Hertogenbosch, waarop Liesbet tot leven kwam. Beiden volbrachten de bedevaart.

Int jaer ons Heren MCCClLXXXIII 25 daghe in mey quamenuten Oudenbosch by Breda Wouter Huusmanssoen ende Lijsbet, sjin wijf, wolc Lijsbet quam varen op enen waghen, soedat die waghen omviel op ter harder erden ende si bleef doet ligghende meer dan twe groet uren. Ende Wouter hadde groten rouwe om Lijsbetten, sjin wijf, die daer doet voer hem lach, Ende doe si meer dan twee groet uren doet gheweest hadde, doe gheloefde Wouter voersc. Sjin bevaert tot Onser Sueter Vrouwen tot Tsertoghenbosch; hij woudse verzoeken met sijnre offeranden, opdat si hem vertroesten woude met Lijsbetten, sinen wive, die doet daer voer hem lach. Ende doe hij die bevaert gheloeft hadde, doe waert Lijsbet tericht levende. Ende Wouter voersc. waert seer verblijt ende dancte Gode ende Onser Vrouwen, dat si hem vertroest hadde.

Ende si sijn comen opten voersc. Dach to Tsertoghenbosch voerden beelde Marien ende hebben bevaert ende offerande ghedaen, gehlijk alsi gheloeft hadde. Ende si hebben Gode ghedanckt ende sijnre liever ghenedigher Moeer vander gracien ende vander ghenaden, die hem ghesciet, is. Ende des is een jaer leden, dat dit ghesciede. Ende dit hebben si wael bewarijt; daerbij waren Rover van Lit, Jan Oem, Hube Sabs, Peter Scriver ende vele ander goede lude.

Mirakel 103

26 mei 1383
Jan Alardsz., woonachtig te  Hattem bij Zwolle, zag gedurende anderhalf jaar erg slecht. In de herfst van 1382 beloofde hij een bedevaart te doen naar Maria van ’s-Hertogenbosch, waarop hij voorspoedig genas. Hij volbracht zijn bedevaart.

In t jaer ons Heren MCCCLXXXIII 26 daghe in mey quam van Hattem bij Svolle Jan Alaertssoen, wolc Jan anderhalf jaer was, dat hi niet wael en sach. Ende doe hi dus anderhalf jaer gheweest hadde, doe gheloefde hi sijn bevaert inden herfst  lestvoerleden tot Onser Sueter Vrouwen van Tsertoghenbosch; hi woudse versoeken met sijnre offeranden, opdat si hem vertroesten woude aen sinen oghen. Ende doe hi die bevaert gheloeft hadde, doe waert hi tericht weder siende alsoe wael als hi tevoren sach, eer hi verblijnde. Ende hi waert seer verblijt ende danct, Gode ende Onser Vrouwen

Ende hi is comen opten voersc., dach tot Tsertogenbosch voerden beelde Marien ende heet sijn bevaert ende offerande ghedaen, ghelijc als hi gheloeft hadde. Ende hi heet Goede ghedanc ende sijnre liever Moeder Marien vander gracien ende ghenaden, die hem ghesciet is.

Mirakel 104

26 mei 1383
Hein van Scerpenborcht, woonachtig te Antwerpen, voer met zes anderen in een kogschip in de laatste winter van  Sluis in Zeeuws Vlaanderen naar Antwerpen, toen zij op een zandbank stootten. Het schip, voornamelijk beladen met haring, scheurde en zonk dieper in het zand. Dankzij Maria van ’s-Hertogenbosch, kwam er een hoge vloed en door grote golven kwam het schip weer los en kwam behouden aan. Hein volbracht zijn bedevaart.

Int jaer ons Heren MCCCLXXXIII 26 daghe in me quam van Andwerpen Hein van Scerpenborcht, wolc Heyn inden winter lestvoerleden in enen vorst quam ghevaren vander Sluus met hen sevender in enen cogscip ende hadden gheladen herinc ende ander goed ende souden te Andwerpen varen. Ende doe si onderweghen quamen inder zee, doe voren si op een sant ende dat scip barst, soedat men twe vingher daerin wael hadden gedaen inder scoren. Ende doe laghen si opten sande 3 daghe ende  3 nacht, dat sier niet af comen en conden. Ende dat scip was metten sande bedreven meer dan eens halfs mans langghe diep. Ende ander lude, die inder zee voren, die hadden gheern te hulpen ghekomen, mer si en consten vanden sande niet tot hem comen naerre dan in eenen halven pijlscoet nae. Ende die in die cogghe waren, waren in groeter noet ende zeer bedroeft ende si hedden hen bern alle seven haergoed laten costen, dat si te lande hedde moghen comen. En doe worden si denkende op die myrakel, die Ons Suete Vrouwe tot Tsertoghenbosch  doet ende soe menighen bedroefden msensch vertroest heet. Ende si riepense aen in haerre noet ende gheloefden haer bevaert tot Onser Sueter Vrouwen tot Tsertoghenbosch; si woudense versoeken met haerre oferanden, opdat si hen vertroesten wouden inder groter noet, Daer si in weren. Ende doe si die bevaert gheloeft hadden,cort daernae soe quam een vloet emet eenre waghen en vloeyde anderhalve voet hogher dan tevoren placht te doen. Ende dat scip hief hen metter vloet uten sande ende waert drivende ende dreef inden diepen ende si voren  waer si wouden. Ende si loefden ende dancten Gode van hemelrike ende sijnre liever Moeder Maria vander Gracien ende vander genaden, die hen allen ghesciet is. Ende Hein voers., is comen opten voersc., dacht to Tsertoghenbosch voerden beelde Marien ende heet sjin bevaert ende offerande gedaen gelijc als hij geloeft hadde. Ende hi heeft Gode ghedanct ende sijnre liever Moeder Marien vander gracien ende ghenaden, die hem ghesciet is,. Ende dit heet hi wael bewarijt; daerbij waren Laureins Boden, Rover van Lirt, Hein Graet ende veel goeder lude.

Mirakel 105

28 mei 1383
Arnt van der Goude en zijn zoon Gijsbrecht van der Goude, Jan Rose en Damus, de schipper, voeren negen weken geleden met een schuit met vier vaten wijn, van Dordrecht op weg naar Gouda, toen er een noodweer losbrak. Zij konden het grote zeil niet meer strijken en de boot maakte veel water. Wijn en bemanning werden van het schip gespoeld en werden overvaren door een schipper uit Haarlem. Drie uur lang hield de bemanning zich drijvend, tot zij allen behouden aan land kwamen. Ook de lading en het schip kwamen onbeschadigd aan land gedreven. De bemanning van het Haarlems schip kwam verwonderd kijken en trok Jan Rose uit het water, die als enige nog niet op het droge was. Allen dankten Maria van ’s-Hertogenbosch, tot wie zij in hun nood gebeden hadden. Zij volbrachten met zijn vieren de bedevaart.

Int jaer ons Heren MCCCLXXXIII 28 daghe in mey quamen eersam lude vaner Goude Arnt vander Goude ende Ghijsbrecht vnder Goude, sijn soen, Jan Rose ende Damus, die scipheer, wolc eersam lude quamen over 9 weken lestvoerleden  varen van Dordrecht met eenre scuten en hadden vier vaet wijns gheladen ende souden ter Goude varen. Ende doe si een mile van Dordrecht waren nae der nonen, doe  coelet soes eer, dat si gheern te lande gheweest hadden, mer si enconsten daer niet aen comen. Ende doe waren si in soe groeter noet. Ende doe seide Arnt vander Goude voerssc, to hen allen:  “Laeet ons die Moeder Gods aenropen van Tshertogenbosch, dat si ons vertroesten moet uyt deser groter noet”. Ende doe gheloefde si alle haer bevaert tot Onser Sueter Vruowen van Tsertoghenbosch; si woudense versoeken met haerre offereanden, opdat si hen vertroesten woude in dier groter noet, daer si in waren. Ende si hedden geern haer seil ghestreken, mer si en constens niet ghestriken overmids eenre groter waghenwil, die int scip quam ende tscip vervulde dat die wijn alle uten scepe dreef ende allet dat inden scepe was, ende die helmstoc al dreef. Ende Arnt vander Goude voersc, seide:  “Laet ons elc wat inder hant gripen.”Doe seide hij “Wat een inder hant grijpt, dat blijft hem daerin, of wij doet bliven, dat wier mede vonden werden, opdat wi opten kerchof comen.” Ende doe greep Arnt, voersc. Den scoet vanden scepen ende daer hinc hi aen; een wijl was hij onder dwater, ander wijl boven. Ende die soen hinc aent roder. Ende Jan Rose greep een wijnwat ende dat liep alsoe dicke om, dat hier hem niet aen ghehauden en conste. Ende die scipheer dreef mede uten scepen. Ende si waren meer dan vier boeghescoeten vanden Lande. Ende doe quam een scip van Harlem gheseilt, dat bier ghevoert had, ende die hedden hen ghern ghelolpen, mer si en consten hem niet ghehelpen. Ende haer scip si vijfwerf weinden daernae ende laveerden. Ende die inden water waren, voelden dat scip van Haerlem over hen ginc. Ende die van Haerlem hadden se begheven ende en consten hem niet ghehelpen. Ende aldus in deser groter noet wearen smimeer dan 3 uren lanc. Ende alsoe langhe alsi verstendenisse hadden ende ghedecht, soe hadden si Ons Suete Vrouwe van Tsertoghenbosch in haerre herten, want si hoepten, dat si hem een troest soude sijn. Ende in desen groten unden ende ni desen groten waghen ende in desen groten storm, soehalp hen God ende Onse Suete Vrouwen, dat si te lande quamen. Ende doe si te lande comen waren ende si tot hen selven comen waren, doe was haer wijn ende haer scip alsoe scier aent tlant alsi waren, soedat si ghenen scade en hadden. Ende die metten scip van Haerlem quamen wederom tot hen aent tlant ende wouden weten, wie die guede lude weren. Ende doe si by hen quamen, doe was daer noch eenint dwater, die si uteoghen, ende dat was Jan Rose. Ende doe si allen tot hen sleven quamen, doe worden si allen seer verblijt  ende danctenGode van hemlrike ende sijnre liever , ghebenedider, ghenedigher Moeder Maria van Tsertoghenbosch, dat sise soe behuet had inder groter noet. Ende die van Haerlem ende alle die gode lude, die daerbij waren en dequamen ende dit grote myrakel vernamen, die seiden ende tugheden, dat van 60 dusent man niet een te lieve bliven en souden, ende des waren si allen verblijt, dat hen die gracie ende dese ghenade ghesciet is.
Ende dese eersam lude sijn coemen opten voersc, dach tot Tsertoghenbosch voerden beelde Marien ende hebben haer bevaert ende offerande ghedaen ende hebben Gode Ghedanckt ende sijnre liever Moeder Maria vander gracien ende vander ghenaden, die hen ghesciet is. Ende dit hebben si wael bewarijt. Daerbi waren her Arnt vanden Hout, canonike ende cappellaen ten Bosch, her Willem van Vucht, canonike, Rover van Lit, Heinrice Weyer, Peter Moens, Goedaert van Leent, Peter van Eyndoven ende vele geer, eersamer lude.

Mirakel 106

28 mei 1383
Boudewijn, de zoon van Boudewijn Ruters en van Katelijn, woonachtig te Hedikhuizen, werd nog geen jaar geleden dood ter wereld gebracht. Dankzij Maria van ’s-Hertogenbosch kwam hij na meer dan een uur tot leven. De ouders volbrachten met hun kind en met de buren de bedevaart en offerden het gewicht van hun kind in wijn en weit.

Mirakel 107

28 mei 1383
Griet van Dunghenen, woonachtig te Geel, was zeven jaar en tien weken lang verlamd, toen zij op 26 april in haar droom beelden en juwelen zag op een erg mooie plaats. Dat deed haar denken aan Maria van ’s-Hertogenbosch, waarheen zij zich liet brengen. Toen zij haar bedevaart deed, werd zij ter plaatse genezen.

Miakel 108

28 mei 1383
Peter Dirksz., woonachtig te Leiden, was verlamd aan zijn benen, die gezwollen en pijnlijk waren. Op 10 mei beloofde hij zijn bedevaart tot Maria van ’s-Hertogenbosch, waarna hij langzaam genas. Hij volbracht de bedevaart met de buren en offerde zijn krukken.

Mirakel 109

​29 mei 1383
Jan. Zac. Volder, woonachtig te Gouda, en diens broer Hein Zac, woonachtig te Lekkerkerk, getuigden dat Jan op 26 mei had staan vollen in de kuip, en dat hij na zijn werk ineens blind werd. Op 28 mei beloofden de broers een bedevaart tot Maria van ’s-Hertogenbosch, waarop Jan direct genas. Beiden volbrachten de bedevaart.

Mirakel 110

30 mei 1383
Bele, de vrouw van Gerrit Cole, woonachtig te Aldekerk bij Geldern, was meer dan een jaar blind geweest, toen zij op 29 mei een bedevaart beloofde tot Maria van ’s-Hertogenbosch. Ter plaatse aangekomen, genas zij onmiddellijk. Omwille van de waarheid werd zij streng onderzocht en genezen bevonden.

Mirakel 111

30 mei 1383
Hendrik, de zoon van Jan Loey en van Geerborch, woonachtig te Hedel, nog geen jaar oud, werd in de laatste winter ziek en verdwaasde. Na meer dan een maand beloofden de ouders een bedevaart tot Maria van ’s-Hertogenbosch, waarop het kind genas. De ouders volbrachten de bedevaart met hun kind en offerden zijn gewicht in wijn en weit.

Mirakel 112

31 mei 1383
Willem Stalijn, een vogeljager, woonachtig te Driie-Tavernen bij Hulst in de Vier-Ambachten in Zeeuws-Vlaanderen, werd tijdens zijn werk op 1 okober 1378 blind. Na lange tijd blind te zijn geweest, deed hij een belofte tot Maria van ’s-Hertogenbosch, volbracht de bedevaaart naar haar en genas kort daarna. Twee priesters examineerden hem. Samen met Hugo Boudewijnsz volbracht hij de bedevaart naar ’s-Hertogenbosch.

Int jaer ons Heren MCCCLXXXIII opten lesten dach in mey quamen vanden Drie Tavernen by Huust inden Vier Ambachten in Vlaenderen Willem Stalijn ende Hughe Boudewijnssoen, wolc Willem was een vogheleer ende sat en voghelde; des was te Bamis lestvoerleden vier jaer. Ende doe hij sat en voghelde, quam hem een donckerheit voer doghen. Soedat hi nau thuus gheraken en const ende doe hi tehuus quam, waert hi stekeblijnt, soedat hi niet een sach. Ende doe hi dus lanc stekelbijnt gheweest hadde, ende hi hadde horen segghen van dien myrakel, die Ons Vrouwe van Tsertoghenbosch doet ende soe menighe bedroefde mensch vertroest heet, ende doe dede hi hem leiden tot Onser Vrouwen tot Tsertoghenbosch. Ende doe hi ten Bosch quam ende hi sijn bevaert, ghebet ende offerande ghedaen hadde, daernae waert hi cort siende. Ende doe hi siende was worden, waert hi gheexamineert van tweeen priesteren, daert vele goeder lude saghen, vanden enen voer ende vanden anderen nae,. Ende naedien dat hi blijnt gheweest had, soe bevonden die priester, dat hi wael sach ende ondersceet gaf van alle dinghen, dies ghevraghet waert.
Ende hi heeft Gode ghedanckt ende sijnre lilever Moeder Maria vander gracien ende ghenaden, die hem ghesciet isl. Ende dit heet hi wael bewarijt, Daerbij waren her Arnt vande Hout, canonike ende cappellaen ten Bosch, her Peter Lewbbens, canonc, her Mathijs Scilder, priester, Willem Meeussoen, Arnt van Gele , Rover van Lit, Dirc Bervout, Heinric Janssoen van Waelwich, Heinric Joerdaensoen ende vele goeder lude.

Mirakel 113

2 juni 1383
Arnt van Vlaenderen , ook wel geheten Arnt die Bye, woonachtig te Geel, werd bijna zevenentwintig jaar geleden met een pijl door het hoofd geschoten. De schacht trok men er uit, maar de punt bleef er in zitten. Dat gebeurde bij de belegering van het kasteel van Tervuren, toen de hertogin Van Brabant verdreven werd door de graaf van Vlaanderen. In de adventstijd van 1382 verscheen hem in zijn slaap Maria, eerst omgeven door een stralenkrans, daarna geheel bleek, die hem aanspoorde een bedevaart tot ‘s-Hertogenbosch te maken. Nadat hij dat beloofd had, kwam de pijlpunt uit zijn hoofd en genas hij geheel. Hij onthield zich van vlees tot aan het moment dat hij de bedevaart volbracht.

Mirakel 114

3 juni 1383
Claas, de zoon van Joris Claasz., woonachtig te Westkerke bij Scherpenisse, was op 1 oktober 1378 geopereerd aan blaasstenen, maar de genezing verliep niet goed. Met zijn moeder samen beloofde hij rond Kerstmis 1382 een bedevaart tot Maria van ’s-Hertogenbosch, waarna hij voorspoedig genas. Beiden volbrachten de bedevaart.

Mirakel 115

3 juni 1383
Herman, de zoon van Jan Cuel en van Hil, woonachtig te Nijmegen, leed aan vallende ziekte. Zijn moeder beloofde een bedevaart een offerande aan Maria van ’s-Hertogenbosch, waarna Herman goed genas. Zij volbracht met haar zoon de bedevaart. Als offerande bood zijn moeder het gewicht van haar zoon in wijn en weit aan.

Mirakel 116

4 juni 1383
Gerrit, de zoon van Willem van Alcmaer, schout van Leiden, en van Maria, leed aan vallende ziekte. Zijn moeder beloofde een bedevaart naar Kornelimünster, maar dat hielp niet. Op 30 april 1382 beloofde zij een bedevaart naar Maria van ’s-Hertogenbosch. Daarop genas haar zoon, die samen met zijn moeder de bedevaart volbracht. Als offerande boden zij het gewicht van Gerard in wijn, weit, en goud aan.

Mirakel 117 

5 juni 1383
Claas Gerritsz., woonachtig te Brielle, werd in de vasten blind, Na zes weken beloofde hij een bedevaart tot Maria van ’s-Hertogenbosch, waarna hij genas. Met vele anderen volbracht hij de bedevaart.

Int jaer ons Heren MCCCLXXXIII vijf daghe in wedemaent quament vanden Briele vele eersamer lude met Claes Gherijtssoen, wolc Claes blijnt was inden vasten lestvoerleden, dat hi enen steke niet en sach,. Ende doe hi ses weken stekeblijnt gheweest had, doe gheloefde hi sijn bevaert tot Onser Sueter Vrouwen tot Tshertoghenbosch; hi woudse versoeken met sijne offerande, opdat si hem vertroesten wouden, dat hi sien mocht. Ende doe hi die offerande gheloeft hadde ende die bevaert, doe waert tericht beter, alsoe dat hi sach ende datmen hem voer hielt.
Ende hi is coemen opten voerscreven dacht tot Tsertoghenbosch met eersamen gheselscapt voerden beelde Maria ende sijn bevaert ende offerande ghedaen, ghelijc als hi gheloeft hadde. Ende hi heeft Gode ghedanct ende sijnre liever Moeder Maria vander gracien ende vander gheneaden, die hem ghesciet is. Ende dit heet hi wael bewarijt met sinen ghebueren. Daerbiy waren her Peter Lebbens, caonnike ten Bosch, Herman van Eyndoven, Jacob van Ve3ssem, Rover van Lit, Jan die Ries ende vele goeder, eersamer lude.

Mirakel 118

8 juni 1383
Willem, de zoon van Jan Willemsz. Feyte en van Liesbet, woonachtig te Nederhemert, reed op 17 september 1382 met een wagen van de Vrouw van Hemert om turf te gaan halen, toen de paarden bij Doveren op hol sloegen. Willem viel van de wagen en bleef in de touwen hangen. Na een halve mijl bleef hij dood liggen, terwijl de paarden tot Gansoijen doorliepen. Men bracht Willem naar de kapel van Heusden, waar hij drie dagen en nachten dood bleef liggen. Toen zijn buren een bedevaart tot Maria van ‘s-Hertogenbosch beloofden, kwam Willem weer tot leven, maar ging als een razende te keer. Daarop bad zijn moeder tot Maria van ‘s-Hertogenbosch, waarop haar zoon genas. Samen met zijn moeder en met zijn broer Godschalk en met vijftien buren volbracht hij de bedevaart. Zijn moeder offerde het gewicht van haar zoon in wijn, weit, goud en zilver, en offerde tevens een mannenfiguur van drie pond was.

Mirakel 119

8 juni 1383
jan, de zoon van Jan Dirksz en van Aleid, woonachtig te Katwijk, leed aan vallende ziekte. De ouders beloofden een bedevaart tot Kornelimünster, maar het was tevergeefs. In de vasten beloofden zij een bedevaart tot Maria van ‘s-Hertogenbosch, waarop het kind genas. De ouders volbrachten met hun zoon de bedevaart en offertden zijn gewicht in wijn en weit.

Mirakel 120

8 juni 1383
Jan, de zoon van Everaard Petersz Everaadsz, woonachtig te Steeland in de Vier Ambachten te Zeeuws-Vlaanderen, leed hevige pijnen aan zijn rechterbeen. Na zeven heelmeesters geraadpleegd te hebben, beloofde hij veertien dagen geleden een bedevaart tot Maria van s-Hertogenbosch, waarna hij genas. Hij volbracht daarop zijn bedevaart.

Mirakel 121

8 juni 1383
Aleid, de vrouw van Arnt Jansz Noude, woonachtig te Neder-Heicop bij Vianen, leed hevige pijnen aan haar gezwollen linkerbeen. Twee weken moest zij gaan liggen. Nadat zij een bedevaart beloofd had tot Maria van ‘s-Hertogenbosch, genas zij in vier dagen. Zij volbracht met haar man de bedevaart.​

Int jaer ons Heren MCCCLXXXIII 8 daghe in wedemaent quamen van Nederheicop bij Vianen Arnt Noude Janssoen ende Aleys, sijn wijf, wolc Aleyt haer luchterbeen siec was ende grote ghesvollen was ende somwile swert ende roet was ende in groter pinen was ende lach vieriennacht op haer bedde. Ende doe si dus langhe in deser pinen gheweest hadde, doe gheloefde si haer bevaert tot Onser Sueter Vrouwen tot Tsertoghenbosch; si woudse versoeken met haerre offeranden, opdat sise vertroesten woude met haren sieken been. Ende doe si die bevaert gheloeft hadde, doe ghevoelde si tericht baten ende ghenas binnen vier daghen gang ende ghesont.
Ende si sijn comen opten vierden dach ende opten voersc. dacht tot Tsertoghenbosch voerden beelde Maria ende (hebben) haer bevaert ende offerande ghedaen, ghelijk alsi gheloeft hadden. ende si hebben Gode ghedankct ende sijnre liever Moeder Maria vander Gracien ende ghenaden, die hen ghesciet is. ende dit hebben sie wael bewarijt; daerby waren Herman van Eyndoven, Jan die Raet, Rover van Lit, Mommedike ende vele goeder lude.

​Mirakel 122

8 juni 1383
Frederik die Wanmaker, woonachtig te Utrecht en getrouwd met Liesbet, zou met zijn vrouw op 18 mei een bedevaart maken naar Aken, toen onderweg zijn rechterbeen ernstig begon op te zetten en pijnlijk werd. Na enige tijd beloofde hij een bedevaart naar Maria van ‘s-Hertogenbosch, waarna zijn been genas. Met zijn vrouw volbracht hij de bedevaart.

Int jaer ons Heren MCCCLXXXIII 8 daghe in wedemaent quamen van Uytrecht Vrederic die Wanmaker ende Lijsbet, sjin wijf, wolc Vrederic ende Lijsbet t’Aken souden gaen haer bevaert over drie weken lestvoerleden. Ende doe si van Utrecht waren comen opten wecht t Áken-waert, doe waert Vrederic sijn rechterbeen heffen ende svellen alsoe dic als een botterstande binnen den helen vel. Ende doe hi in dier pinen gheweest had enen tijt, doe gheloefden si haer bevaert tot Onser Sueter Vrouwen van Tsertoghenbosch; si woudense versoeken met haerre offeranden, opdat hij vertroest mocht werden aen sinen sieken been. Ende doe si die bevaert gheloeft hadden, doe ghevoelde hij baten ende cort daernae slanc sijn been ende ghenas temael.
Ende si sijn comen opten voers. dacht tot Tsertoghenbosch voerden beelde Maria ende (hebben) haer bevaert ende offerande ghedaen, ghelijc alsi gheloeft hdden. ende si hebben Gode ghedanckt ende sijnre liever Moeder Maria vander gracien ende ghenaden, die hen ghesciet is. ende dit hebben si wael bewarijt. Daerby waren Jan Korstiaens, Jan Riken, Peter van Vucht, Merten van Vucht, Heinric Marien ende vele goede lude.

Mirakel 123

9 juni 1383
Hubert, de zoon van Hubert van den Sande en van Jutte, woonachtig te Zoelen, nog geen jaar oud, leed aan vallende ziekte. Nadat zijn moeder een bedevaart tot Maria van ‘s-Hertogenboch beloofd had, genas het kind. De moeder volbracht met de kleine Hubert en met de buren de bedevaart en offerde het gewicht van het kind in wijn en weit.

​Int jaer ons Heren MCCCLXXXIII neghen daghe in wedemaent quan van Soelen Jutte, die wijf was Huberts vanden Sande, ende bracht Hubert, haren soen, die binnen sinen jaer was, wolc Hubrecht siec was vanden vallende ovel, dat men heit suntecornelisonghemac. Doe ghelove si haer bevaert tot Onser Sueter Vrouwen tot Tsertoghenbosch; si woudse versoeken met haerre offerande ende haer kind doen weghen met wijn ende met weite, opdat si vertroest mocht werden met haren kinde. Ende doe si die bevaert gheloeft hadde, doe ghenas Hubrecht, haer soen, ende is wael ghenesen bleven.
ende si sijn comen opten voersc. dacht tot Tsertoghenbosch met haren ghebueren ende met Hubrecht, haren soen, voerden beelde Marien ende heet haer bevaert, weghen ende offerande ghedaen, ghelijk alsi gehloeft hadde. Ende si hebben Goede ghedanckt ende sijnre liever Moeder Maria vander gracien en de ghenaden, die haer ghesciet is. Dit hebben sie wael bewarijt, daerby warenGherijt van Mameren, Rover van Lit, Otte Brustiaenssoen, Jan vander Lenen ende vele goede lude.

Mirakel 124

9 juni 1383
Aleid, de vrouw van Jan Potter, woonachtig te Gastel bij Oudenbosch, werd ineens ziek en stierf snel. Haar man beloofde na ruim twee uur een bedevaart tot Maria van ‘s-Hertogenbosch, waarop zijn vrouw weer tot leven kwam.Hij volbracht de bedevaart samen met zijn vrouw en offerde haar gewicht in tarwe, goud en zilver.

Int jaer ons Heren MCCCLXXXIII neghen daghe in wedemaent quamen van Gasteren biden Ouden Bosch Jan Potter ende Aleyt, sijn wijf, wolc Aleyt een haestelik ciecheit aeunquam, alsoe groet, dat si slechts doet bleef ende lacht doet meer dan twe groet uren. Ende doe si meer dan twe groet uren doet gheleghen hadde, doe gheloefde Jan Potter, haer man, sijn bevaert tot Onser Sueter Vrouwen van Tsertoghenbosch; hij woudse versoeken met sijnre offerande ende  Aleyten , sijn wijf, doen weghen met tarwen, met goude ende meet silver, opdat si hem vertoesten woude met sinen wive, die doet voer hen lach. Ende doe hij die bevaert gheloeft hadde, doe waert Aleyt tericht levende ende si worden allen seer verblijt.
Ende si sijn comen opten voers. dacht tot Tsertoghenbosch voerden beelde Maria ende (hebben) haer bevaert, weghen ende offerande ghedaen, ghelijc alsi gheloeft hdden. ende si hebben Gode ghedanckt ende sijnre liever Moeder Maria vander gracien ende ghenaden, die hen ghesciet is. Ende dit hebben si wael bewarijt. Daerby waren her Dirc van Os, persoen van Steensel, Rover van Lit, Jan die Rike, Willem van Campen, Gielijs van Antwerpen, Steven van Beers ende vele goede lude.

Mirakel 125

9 juni 1383
Geertruid, de dochter van Jan van der Heyden en van Geertruid, woonachtig te Leiden, kwam zeven weken geleden na een zeer moeilijke bevalling dood ter wereld, De vader bad na twee uur om het leven van zijn kind en om genezing van zijn vrouw tot Maria van ‘s-Hertogenbosch. Zijn gebed werd verhoord, Met het kind volbrachten de ouders hun bedevaart.

Mirakel 126

9 juni 1383
Hein van der Haghe, schipper, woonachtig te Hamburg, voer met veertien man in een kogschip van Wismar naar Vlaanderen, beladen met bier. Dat gebeurde in de vastentijd, toen zij na veertien dagen niet meer wisten waar zij op zee waren. Nadat Hein  ’s nachts een bedevaart beloofd had tot Maria van ‘s-Hertogenbosch, wisten zij de volgende ochtend exact waar zij waren en kwamen behouden aan. Herman Reedber, de knecht van Hein van der Haghe, volbracht namens zijn heer de bedevaart en offerde een wassen kaars van een gulden.

Mirakel 127

10 juni 1383
Jutte, de dochter van Hermenneke en van Aleid, woonachtig te Zaltbommel, leed aan een ziekte, genaamd Sint-Germeynsongemak, totdat haar ouders vijf dagen geleden een bedevaart tot Maria van ‘s-Hertogenbosch beloofden, Daarop genas Jutte van haar ziekte. De ouders volbrachten met Jutte de bedevaart.

Mirakel 128

10 juni 1383
Ermgard, de dochter van meester Gerard, woonachtig te Emmerik, werd zo ziek in de linkerdij, dat men haar moest dragen. Na een maand beloofde zij een bedevaart tot Maria van ‘s-Hertogenbosch waarna zij op Pinksteren 1382 genas. Zij volbracht haar bedevaart.

Mirakel 129

10 juni 1383
Peter Bosch, woonachtig te Alphen, getrouwd met Liesbet, werd in de herfst van 1383 in zijn linkerbeen gebeten door een hond. Hij kreeg er hevige pijnen aan en was negen weken ziek, toen hij een bedevaart tot Maria van ‘s-Hertogenbosch beloofde, Dank zij Maria genas hij voorspoedig, waarna hij met Liesbet zijn bedevaart volbracht.

Mirakel 130

10 juni 1383
Eimbert Willemsz, woonachtig te “Evu”, bij Epe en bij Deventer, waar men de H. Joris aanroept, was vanaf ongeveer januari 1382 verlamd aan zijn gehele linkerbeen, toen hij op aanraden van Wouter Ghise op 24 juni 1382 een bedevaart beloofde tot Maria van ‘s-Hertogenbosch. Binnen een maand was hij geheel genezen. Hij volbracht zijn bedevaart en offerde zijn krukken.

Mirakel 131

10 juni 1383
Godaart Peter, de zon van Jan Boudewijnsz en van Corstijn, woonachtig te Almkerk, viel op 23 maart in het water en verdronk. Na drie uur bracht men het kind naar boven, waarop de moeder tot Maria van ‘s-Hertogenbosch bad en een bedevaart beloofde. Daarop kwam het kind tot leven. De moeder volbracht met het kind en met de buren de bedevaart.

Mirakel 132

11 juni 1383
jan van den Velde, woonachtig te Maren, was drie maanden lang verlamd aan zijn gehele rechterbeen. Toen verscheen hem Maria in zijn slaap en raadde hem aan, een bedevaart tot haar naar ‘s-Hertogenbosch te maken, en tevens aldaar zijn krukken te offeren, Wakker geworden beloofde hij op 11 mei de bedevaart, waarop hij spoedig genas. Hij volbracht zijn bedevaart.

Int jaer ons Heren MCCCLXXXIII elve daghe in wedemaent quam van Maren Jan vanden Velde, wolc, Jan verlaemt was in sijn rechterbeen vander gordelstat nederwaerts, 12 weken lanc ende in groter pinen lach. Doe lach hi op sinen bedde en sliep. Doe docht hem, dat hem Ons Vrouwe van hemelrijc te voeren quam ende seide. “Doet u bevaert tot mi ten Bosch inder cappellen ende brengt u crucken ende u offerande ; ghi soelt ghenesen”. Doe hij ontspranc, doe gheloefde hi sijn bevaeert over een maent lestvoerleden tot Onser Sueter Vrouwen tot Tsertoghenbosch; hi woudse versoeken met sijnre offeranden, opdat hi vertroest mocht werden van sijnre leemde. Doe hi die bevaert gheloeft hadde, doe waert tericht beter ende cort daernae ghenas hi temael.
Ende hi is comen opten voerschreven dacht tot Tsertoghenbosch voerden beelde Marien ende heet sijn bevaert ende offerande ghedaen, ghelijc als hi gheloeft hadde. Ende hiijheeft goede ghedanct ende sijnre liever Moeder Maria vander gracien ende vander ghenaden, die hem ghesciet is. Ende dit heet hi wael bewarijt; daerbij waren her Dirc van Os, persoen te Steensel, Rover van Lit ende vele goeder lude.

Mirakel 133

11 juni 1383
Jan, de zoon van Hugo Rovers en van Liesbet, woonachtig te Zwijndrecht in Vlaanderen, viel vijf dagen geleden van een hoge rand en was dood. Zijn moeder beloofde na ruim twee uur een bedevaart tot Maria van ‘s-Hertogenbosch, waarop Jan wederom tot leven kwam. De moeder volbracht haar bedevaart samen met haar zoon.

Mirakel 134

11 juni 1383
Gerard Dullich, woonachtig te Geertruidenberg, werd voor vermeende vredebreuk te Dordrecht gevangen gezet. Niemand slaagde er in, voor zijn vrijlating borg te staan. Na drie weken overreedde hem zijn broer, aan wie Maria verschenen was, een bedevaart te houden naar Maria van ‘s-Hertogenbosch. De dag daarop werd Gerard door het stadsbestuur vrijgelaten. Hij volbracht de bedevaart in linnen gekleed en met een breedgerande hoed, terwijl zijn broer de bedevaart volbracht in linnen kleren. Hun vrienden, die eveneens de bedevaart volbrachten, waren in wol gekleed en barrevoets. Allen vastten op water en brood tot op de dag van de bedevaart.

Mirakel 135

12 juni 1383
Wendelmoed, de dochter van Gerrit Heynen  en van Wendelmoed, woonachtig te Helsdingen in de parochie Vianen, leed in de laatste herfst aan vallende ziekte. Nadat haar ouders een bedevaart beloofd hadden tot Maria van ‘s-Hertogenbosch, genas hun kind. Zij volbrachten de bedevaart met hun kind en offerden zijn gewicht in wijn en weit.

Mirakel 136

12 juni 1383
Henneke Jansz, woonachtig te Altforst, was gedurende tien weken verlamd in zijn lendenen. Dankzij Maria van ‘s-Hertogenbosch genas hij voorspoedig en volbracht daarop zijn bedevaart.

Mirakel 137

12 juni 1383
Roetart, de zoon van Wendelmoed en van Roetart Louwensz, woonachtig te Lopik bij Schoonhoven, leed aan vallende ziekte. Nadat zijn moeder een bedevaart tot Maria van’s-Hertogenbosch beloofd had, genas het kind. De moeder volbracht de bedevaart en offerde het gewicht van haar kind in wijn en weit.

Mirakel 138

12 juni 1383
Geertruid, de dochter van willem Jansz en van Badelog, woonachtig te Leiden, kreeg op 1 oktober 1382 een vreemde bloedziekte. Nooit had iemand die ziekte gezien; zelfs in Haarlem werd raad gezocht. Na een maand beloofden haar ouders een bedevaart tot Maria van ‘s-Hertogenbosch. Binnen drie dagen genas het kind. De ouders volbrachten met hun kind de bedevaart.

Mirakel 139

14 juni 1383
Margriet, de dochter van Wouter Artsz en van Liesbet, woonachtig te Strijen bij Dordrecht, leed aan vallende ziekte. Veertien dagen geleden beloofden haar ouders een bedevaart tot Maria van ‘s-Hertogenbosch, waarna zij genas. Zij volbrachten de bedevaart met hun dochter en offerden haar gewicht in wijn en weit.

Mirakel 140

14 juni 1383
Andries Lessjin, woonachtig te Koningsbergen in Pruisen, voer op 15 oktober 1382 met een kogschip of hulleke geheten vanuit Vlaanderen op terugweg naar Lijfland, beladen met zout en bemand met tweeëndertig man. De schipper was Everaard van Herwarden. Er stak een grote storm op en het schip maakte ernstig water, waarop zij allen Maria van ‘s-Hertogenbosch aanriepen en een bedevaart beloofden. Terstond werd het rustig en helder weer en konden zij hun reis vervolgen. Andries volbracht de bedevaart, daartoe door het lot namens de bemanning aangewezen.

Mirakel 141

16 juni 1383
Aleid, de dochter van Arnt Cloet, woonachig te Varik, was zes weken blind. Haar vader beloofde een bedevaart tot Maria van ‘s-Hertogenbosch, en volbracht die bedevaart samen met zijn dochter. Ter plaatse genas Aleid.

Mirakel 142

16 juni 1383
Hendrik Grobbe en Margriet, zijn vrouw, woonden te Groot-Zundert, naast de kerk, toen op 7 juni een brand uitbrak in hun dorp. Elf huizen en de kerk stonden in brand, toen zij Maria van ‘s-Hertogenbosch aanriepen. Terstond draaide de wind in een gunstige richting en tegelijk verscheen een witte duif boven hun huis. Zij volbrachten de bedevaart in wol gekleed, barrevoets en vastend op water en brood.

Mirakel 143

17 juni 1383
Willem Berch, de zoon van Hendrik Berch en van Geertuid woonachtig te Elst in de Betuwe, viel dertien dagen geleden in het water en verdronk. Na drie uur werd hij uit het water gehaald. Toen zijn ouders een bedevaart tot Maria van ‘s-Hertogenbosch beloofden, kwam het kind weer tot leven. De ouders volbrachten met hun zoon de bedevaart en offerden het gewicht van Willem in wijn en weit. Met meer dan twintig buren, die eveneens de bedevaart volbrachten, waren zij gekleed in wol en barrevoets.

Mirakel 144

18 juni 1383
Willem Tac, gehuwd met Postulina, woonachtig te Sluis, verborg op 18 mei zijn kostbaarheden aan zilver, koper en tin, voor de Bretoenen die in Vlaanderen waren. Toen het gevaar geweken was, huurde hij drie man om het verborgene uit de  beerput te halen. De eerste man daalde er in af, maar bleef dood. De twee anderen weigerden in de put af te dalen, zodat Willem zich zelf aan een touw liet zakken. Ook hij verstikte. De twee anderen trokken hem naar boven, maar hij bleef dood liggen. Nadat zijn vrouw een bedevaart tot Maria van ‘s-Hertogenbosch beloofd had, kwam hij weer tot leven. Ook de andere man werd uit de put gehaald, hij was meer dan drie uur dood, maar kwam dank zij Maria weer tot leven. Willem en zijn vrouw volbrachten de bedevaart.

Mirakel 145

18 juni 1383
Otger, de zoon van Jan Dirksz Russchen en van Lubbrecht, woonachtig te Amsterdam, waar zijn vader de gruit behartigde, stikte in de slaap in de armen van zijn moeder, toen hij drie weken oud was. Na meer dan een uur kwam het kind dan zij Maria van ‘s-Hertogenbosch weer tot leven, nadat zijn moeder een bedevaart beloofd had. Samen met het kind volbracht de moeder de bedevaart.

Mirakel 146

19 juni 1383
Jan, de zoon van Herman op ten Oerde en van Margriet, woonachtig te Zutphen, was twee jaar geleden geboren met een ernstige breuk. Omstreeks Kerstmis 1382 beloofden de ouders een bedevaart tot Maria van ‘s-Hertogenbosch, waarop het kind dezelfde dag nog genas. De ouders volbrachten de bedevaart samen met hun kind.

Mirakel 147

19 juni 1383
Ida, de weduwe van Jan Robbijns, woonachtig te Brussel, leed aan een open en gezwollen linker onderbeen, totdat zij drie weken geleden een bedevaart beloofde tot Maria van ‘s-Hertogenbosch. Zij genas terstond en volbracht haar bedevaart.

Mirakel 148

19 juni 1383
Liesbet, de dochter van Hugo Arntsz Boenkens en van Mechteld, woonachtig te Andel, was gedurende zes dagen blind. Nadat haar ouders een bedevaart tot Maria van’s-Hertogenbosch beloofd hadden, was hun dochter de dag daarop geheel genezen De ouders volbrachten met Liesbet de bedevaart.

Mirakel 149

19 juni 1383
Hendrik Wesselsz, woonachtig te Kleef, was gedurende twaalf dagen doof aan zijn linkeroor. Hij volbracht met Pinksteren 1382 een bedevaart tot Maria van ‘s-Hertogenbosch en genas, nog voordat hij in ‘s-Hertogenbosch aankwam. Ook werd hij ziek aan zijn linkerknie. Hij beloofde weer een bedevaart en genas voorspoedig. Ten tweede male volbracht hij de bedevaart.

​Mirakel 150

19 juni 1383
Jan Herbertsz, verdacht van  doodslag, werd gedurende zeventien dagen gevangen gehouden te Harderwijk. Hij droomde, dat hij een bedevaart tot Maria van ‘s-Hertogenbosch moest maken, beloofde die bedevaart te zullen volbrengen, waarop hij vrijgelaten werd. Hij offerde bij de bedevaart een mannenfiguur van een pond was.

Mirakel 151

20 juni 1383
Wouters, de zoon van Hendrik Claerbout en van Geertruid, woonachtig te Ijzendoorn, werd negen dagen geleden ernstig ziek en stierf. Toen zijn ouders een bedevaart beloofden tot Maria van ‘s-Hertogenbosch, kwam hun kind na twee uur weer tot leven De ouders volbrachten met hun zoon en met vijftien vrienden de bedevaart en offerden het gewicht van hun zoon in wijn, weit, goud en zilver. Allens waren in wol gekleed, barrevoets en vastend op water en brood.

Mirakel 152

21 juni 1383
Claas, de zoon van Willem Dirksz Bloc en van Wivijn, woonachtig te Gouderak in de parochie van Moordrecht, anderhalf jaar oud, viel op 25 maart in het water en verdronk. Na meer dan een uur werd het kind uit het water gehaald, waarop de ouders en de buren tot Maria van ‘s-Hertogenbosch baden. Het kind kwam weer tot leven. Zij maakten met het kind de bedevaart, in wol gekleed en barrevoets. Zij vertelden het gebeuren aan meer dan honderddertig mensen.

Mirakel 153

21 juni 1383
Dirk van Hornen, woonachtig te Groningen, was geheel verlamd vanaf zijn middel naar beneden. Na twintig weken verlamming beloofde hij in de zomer van 1382 een bedevaart tot Maria van ‘s-Hertogenbosch, waarna hij genas. Hij volbracht zijn bedevaart en offerde zijn krukken.

Int jaer ons Heren MCCCLXXXIII 21 daghe in wedemaent quam van Groenninghe Dirc van Hornen, wolc Dirk verlaemt was vander gordelstat nederwaerts, dat hi gheen ghevoelen en had vanden navel nederwaerts, ende alsoe verstorven was, dat hi niet en wist, dat hi sijn water maecte of en dede, hi en moester nae tasten, of hijt ghemaect hadde. Ende als hi biden vur lach ende dat vur op hem gheleghen hadde, des en had hi niet ghevoelt, dat hi verbornt hadde. Ende men moest hem draghen 20 weken lanc daer hi wesen soude. Ende doe gheloefde hi sijn bevaert tot Onser Sueter Vrouwen tot Tsertoghenbosch; hi woudse versoeken meet sijnre offerande, opdat hi vertroest mocht werden van sijnre pinen ende van sijnre lamheid,die hi had. Ende des is een jaerleden, dat hi die bevaert gheloefde. ende doe hi die bevaert gheloeft hadde, waert beter, soedat hi op crucken bestond te gaen ende cort daernae waert beter, soedat hij temael ghenas.
Ende hi is comen opten voers. dacht tot Tsertoghenbosch voerden beelde Maria ende heeft sijn crucken op sjin hals bracht ende heeft sijn bevaert ende offerande ghedaen, ghelijc als hi gheloeft had. ende hij heeft Gode ghedanckt ende sijnre liever Moeder Maria van der gracien ende vander ghenaden, die hem ghesciet is. Ende dit heet hi wqael bewarijt; daerbij waren Rover van Lit, Jan Oem, Gheerijt die Ries, Arnt Hoppenbrouwer ende vele goeder lude.

Mirakel 154

22 juni 1383
Aleid, de vrouw van Hendrik Buddinc, woonachtig te Benschop bij Ijsselstein, kreeg in de winter van 1382-1383 een gezwel in haar keel, zodat zij niet meer kon eten noch drinken. In haar hart beloofde zij een bedevaart tot Maria van ‘s-Hertogenbosch, waarop zij meteen genas.

​Mirakel 155

22 juni 1383
Mechteld Lauereins, woonachtig te Vlaardingen, kreeg op 1 oktober 1382 pijn aan haar rechterbeen. Rond 1 februari 1383 beloofde zij een bedevaart tot Maria van ‘s-Hertogenbosch, waarna zij spoedig op krukken kon lopen. Kort daarop genas zij geheel, en volbracht haar bedevaart.

​Int jaer ons Heren MCCCLXXXIII 22 daghe in wedemaent quam van Vleerdinghen  Mechtelt Laureins, wolc Mechtelt een siecheit aenquam te Bamis Lestvoerleden in haer rechterbeen, dat si ghaen noch staen en mocht ende in groter pinenwas alsen winter lanc. Ende doe gheloefde si haer bevaert omtrent Vastelavont lestvoerleden tot Onser Sueter Vrouwen tot Tsertoghenbosch. ende doe si die bevaert gheloeft had,  waert tericht beter, soedat si op crucken ghing ende ghenas tericht ende is wael ghenesen bleven.
Ende si is comen opten voers. dacht tot Tsertoghenbosch voerden beelde Maria ende heeft sijn crucken op sjin hals bracht ende heeft sijn bevaert ende offerande ghedaen, ghelijc als hi gheloeft had. ende hij heeft Gode ghedanckt ende sijnre liever Moeder Maria van der gracien ende vander ghenaden, die hem ghesciet is. Ende dit heet hi wqael bewarijt; daerbij waren Rover van Lit, Gheerijt die Ries, ende vele goeder lude.

Mirakel 156

24 juni 1383
Willem, de zoon van Jan die Moncke en van Geertruid, woonachtig te Someren was in het voorjaar 1381 geopereerd aan een breuk. Hij genas voorspoedig. Maar in de herfst 1382 kreeg hij weer een breuk. Nadat zijn ouders een bedevaart tot Maria van ‘s-Hertogenbosch beloofd hadden, genas hun zoon geheel. Met drieën volbrachten zij hun bedevaart.

Mirakel 157

24 juni 1383
Margriet Albrechts, woonachtig te Emmerik, was drie jaar lang doof geweest. Haar kinderen, namelijk Margriet en Jacob , en Albert, de zoon van genoemde Jacob, beloofde veertien dagen geleden een bedevaart tot Maria van ‘s-Hertogenbosch, Terstond genas hun (groot-) moeder. Genoemde kinderen en Albert volbrachten de bedevaart.

Mirakel 158

25 juni 1383
Jan van Batenborch, zoon van Otto Ghibensz en van Liesbet, woonachtig te Hernen, leed aan een ernstige breuk. Zijn ouders beloofden na Kerstmis 1382 een bedevaart tot Maria van ‘s-Hertogenbosch, waarop Jan genas. Met drieën volbrachten zij de bedevaart, de vader in wol gekleed en barrevoets.

Mirakel 159

25 juni 1383
Jan, de zoon van Willem Beelensz Mantel en van Leeysse, woonachtig te Rossum, viel zes dagen geleden in een put en verdronk. Na vele uren vond een melkmeisje het kind in de put. Men haalde het er uit en zag dat het dood was. De ouders beloofden een bedevaart tot Maria van ‘s-Hertogenbosch, waarop het kind weer tot leven kwam. Zij volbrachten met het kind de bedevaart, en offerden het gewicht van het kind in wijn en weit.

Mirakel 160

27 juni 1383
Boudewijn Jansz, woonachtig te Werkendam, viel veertien dagen geleden onder een een wagen en bleef dood liggen. Zekere vrouw Geertruid, de weduwe van Gerard Wecken,eveneens uit Werkendam, beloofde een bedevaart tot Maria van ‘s-Hertogenbosch, waarop het kind weer tot leven kwam. Zij volbracht met het kind de bedevaart en offerde zijn gewicht in wijn en weit.

Mirakel 161

27 juni 1383
Katelijn , de dochter van Jan Moens en van Fie, woonachtig te Brielle, bleef zeven dagen geleden dood door verstikking. Na meer dan een uur beloofden haar ouders een bedevaart tot Maria van ‘s-Hertogenbosch, waarop het kind tot leven kwam. Zij volbrachten de bedevaart met drieën en offerden het gewicht van het kind in wijn en weit.

Mirakel 162

27 juni 1383
Faas Vroechop, stadsbode van Maastricht, was al twee jaar lang blind, toen hij een jaar geleden een bedevaart beloofde tot Maria van ‘s-Hertogenbosch. Spoedig daarna genas hij. Hij volbracht zijn bedevaart.

Mirakel 163

27 juni 1383
Jan Cans, woonachtig te Heukelum, was drie weken stom. toen beloofde men voor hem een bedevaart naar Maria van ‘s-Hertogenbosch. Na zijn genezing volbracht hij zelf de bedevaart en offerde een mannenfiguur van zilver.

Int jaer ons Heren MCCCLXXXIII sevenendetwintdicht daghe in wedemaent quam van Hoculem Jan Cans wolc Jan Cans stom was worden drie weken lanc lestvoerleden. Ende doe hij stom gheweest hadde drie weken lanc, doe gheloeft men enen man van silver voer hem te offeren tot Onser Sueter Vrouwen tot Tsertoghenbosch. Ende te ierst dat die bevaert ende die offerande gheloeft was, soe waert Jan Cans tericht wael sprekende.
Ende hi is comen opten voers. dacht ende heet selver sijn bevaert ende offerande ghedaen, ghelijc als voer hem gheloeft was. Ende hi heet Goede ghedanct ende sijnre liever Moder Marien vandergracien ende ghenadedn, die hem ghesciet is. Ende dit heet hi wael bewarijt; daerbij waren Goeswijn Stewech, Dirc Berwout, Rover van Lit ende vele goeder lude.

Mirakel 164

28 juni 1383
Aleid, de vrouw van Jan van Zittaert, woonachtig te Tienen, was elf jaar lang verlamd. Een jaar geleden beloofde zij een bedevaart tot Maria van ‘s-Hertogenbosch. Kort daarop genas zij en zij volbracht haar bedevaart.

M​irakel 165

28 juni 1383
Jan, de zoon van Claas Kemerlinc, woonachtig te Breda, viel van de kleermakerstafel van zijn vader en bleef dood liggen. Na meer dan een uur beloofde zijn vader een bedevaart tot Maria van ‘s-Hertogenbosch, waarop het kind tot leven kwam. Hij volbracht met zijn zoon de bedevaart en offerde het gewicht van het kind in wijn en weit.

Mirakel 166

28 juni 1383
Jan Gael, priester te Kapelle op Beveland, verloor in de zomer van 1382 elk gevoel in een van zijn armen. Nadat hij een bedevaart tot Maria van ‘s-Hertogenbosch beloofd had, genas hij voorspoedig. Hij volbracht de bedevaart.

​Mirakel 167

29 juni 1383
Engelke, de dochter van Gijsbrecht van Spike en van Liesbet, woonachtig te Hieren bij Waardenburg, werd voor vastenavond dood geboren. Meer dan een uur na de geboorte beloofde de moeder met haar buren een bedevaart tot Maria van ‘s-Hertogenbosch. Daarop kwam het kind tot leven. De ouders volbrachten met het kind en de buren de bedevaart en offerden het gewicht van het kind in wijn en weit.

Mirakel 168

29 juni 1383
Jan die Camscerper, woonachtig te Amsterdam, voer in de nacht van 30 april met twee anderen in een schuit om biezen te halen.Toen zij een halve mijl van het land af waren, roeiden de anderen zo snel dat hij uit de boot viel. Hij dreef drie uur in het water de Tuyle en bad tot Maria van ‘s-Hertogenbosch. Dank zij haar kwam hij behouden aan land. Hij volbracht de bedevaart in linnen kleren.

Mirakel 169

29 juni 1383
Korstiaan, de zoon van Willem Smijt, woonachtig te Reewijk bij Gouda, was drie jaar lang ernstig ziek over zijn gehele lichaam, zodat hij veel pijn leed. Een jaar geleden beloofde zijn vader een bedevaart tot Maria van ‘s-Hertogenbosch te maken met zijn zoon, waarop het kind op krukken kon gaan en daarna geheel genas. Beiden volbrachten de bedevaart.

Mirakel 170

9 juli 1383
IJsbrand Petersz. woonachtig te Spaarnwoude bij Haarlem, werd daags voor Kerstmis 1382 verlamd aan zijn lendenen, zodat hij alleen nog met krukken kon lopen. Hij beloofde een bedevaart tot Maria van’s-Hertogenbosch, waarop hij spoedig genas. Hij volbracht de bedevaart en offerde de krukken aan Maria.

Int jare ons Heren MCCCLXXXIII 9 daghe in julio quam van Spernawouwe bi Harnem Isebrant Peterssoen, welk Ysbrant vorsc. te Kersavont lestvorleden lam was in sine lenden ende had ghewest den winter lanc, dat hi niet gaen en mocht sonder twe crucken. Doen ghelovede hi sijn bedevart tot Onser Sueter Vrouwen Tshertoghenbosch; hij woudse versueken meet sire offerande, opdat hi vertrost mocht wesen van sire siecheit. Doen hi die bedevart gheloeft had, doen wert beter ende cort daenra soe ghenas hi temale.
Ende hi es comen opten vors. dacht tot Tshertoghenbosch ende bracht sijn crucken in sijn hant vorden beelt Marien ende heeft sijn bedevart ende offerande ghedaen, ghelijc als hi gheloeft had. Ende hi heeft Goede ghedanct ende sire liever Moeder vandergracien ende ghenaden, die hem ghesciet es. Ende dit heeft hi wel bewaerheit met vele goeder liede.

Mirakel 171

11 juli 1383
Hein die Wert, woonachtig te Dieden,leed gedurende tien jaren aan open wonden onder de knieën . In de winter van 1382-1383 beloofde hij, ten einde raad, een bedevaart tot Maria van’s-Hertogenbosch. spoedig daarna genas hij en hij volbracht zijn bedevaart.

​Mirakel 172

12 juli 1383
Mechteld, de dochter van Jan Gerritsz en van Mechteld, woonachtig te Krimpen aan de Merwede onder Dordrecht, viel op 21 mei in een diepe gracht en verdronk. Na meer dan drie uur werd zij uit het water gehaald en beloofde haar ouders een bedevaart tot Maria van ‘s-Hertogenbosch. Dank zij Maria kwam het kind tot leven. Met drieën en met de buren volbrachten zij de bedevaart.

Mirakel 173

13 juli 1383
Jan Spernier, woonachtig te Oss, was acht dagen geleden in de buurtschap Volkel in de parochie van Uden, met een vracht turf onderweg, toen hevig noodweer losbrak. Hij bad tot God en tot Maria van ‘s-Hertogenbosch, maar na een paar honderd meter viel de wagen om en kwam Jan onder de wagen terecht. De wagen met de lading woog evenveel als zes mud rogge. Dankzij Maria kwam Jan ongedeerd onder de wagen uit en hij volbracht zijn beloofde bedevaart.

Mirakel 174

14 juli 1383
Hubrecht, de dochter van Jan Hubrechtsz en van Leyse, woonachtig te “Herwinen”, viel op 6 juli in de Waal en verdronk. Vader en moeder, die met een boot onderweg van Gorinchem naar huis waren, zagen hun kind in de verte in het water drijven en riepen Maria van ‘s-Hertogenbosch aan. Het kind ging vele malen onder water en dreef ver af. Nadat de ouders er in geslaagd waren het kind uit het water te halen, bleef het nog gedurende twee uur dood liggen. Daarna kwam het dank zij Maria tot leven. Met drieën volbrachten zij de bedevaart en offerden aan Maria het gewicht van het kind in wijn en weit.

Mirakel 175

14 juli 1383
Liesbet, de dochter van Godert Stappard en van Geertuid, woonachtig te Culemborg, was blind aan haar linkeroog. Na drie maanden beloofde de moeder op 1 oktober 1382 een bedevaart tot Maria van ‘s-Hertogenbosch. Vier dagen later was Liesbet genezen. Samen met de knecht Jacob Willemsz volbrachten moeder en dochter de bedevaart.