Home / Maria /

Lucas 2, v. 4-7

Opdracht in de tempel

Toen de tijd aanbrak, waarop zij volgens de Wet van Mozes gereinigd moesten worden, brachten zij het kind naar Jeruzalem om het aan de Heer op te dragen, volgens het voorschrift van de Wet des Heren: elke eerstgeborene van het mannelijk geslacht moet aan de Heer worden toe geheiligd, en om volgens de bepaling van de Wet des Heren een offer te brengen, namelijk een koppel tortels of twee jonge duiven. Nu leefde er in Jeruzalem een zekere Simeon, een wetgetrouw en vroom man, die Israëls vertroosting verwachtte en de heilige Geest ruste op hem. Hij had een godsspraak ontvangen van de heilige Geest dat de dood hem niet zou treffen, voordat hij de Gezalfde des Heren zou hebben aanschouwd. Door de Geest gedreven was hij naar de tempel gekomen. Toen de ouders het kind Jezus daar binnen brachten om aan Hem het voorschrift der Wet te vervullen, nam ook hij het kind in zijn armen en verkondigde Gods lof met de woorden :

“Uw dienaar laat gij, Heer, nu naar uw woord in vrede gaan: mijn ogen hebben thans uw Heil aanschouwd, dat Gij voor alle volken hebt bereid; een licht dat voor de heidenen straalt, een glorie voor uw volk Israël.”

Zijn vader en moeder stonden verbaasd over wat van Hem gezegd werd. Daarop sprak Simeon over hen een zegen uit en hij zei tot Maria, zijn moeder:  “Zie, dit kind is bestemd tot val of opstanding van velen in Israël , tot een teken dat weersproken wordt, opdat de gezindheid van vele harten openbaar moge worden; en uw eigen ziel zal door een zwaard worden doorboord. 

De erkenning dat het leven een geschenk is van God door Hem op te dragen in de tempel aan Hem doet je komen tot het besef dat het ontvangen van het leven een geschenk is dat ten diepste aan God behoort. Vergelijk het met het doopsel. Het is Simeon die dit concreet aangeeft vanuit zijn godsspraak aan Maria en Jozef die verbaasd zijn over hetgeen hij vertelt. Simeon voorspelt hierin ook Maria’s diepe rouw en smart wanneer zich op het einde van Jezus’ aardse leven het Goede Vrijdag wordt…..