Het lied van de Zoete Lieve Vrouw gezongen door onze Schola Cantorum

Het lied van de Zoete Lieve Vrouw van Den Bosch

Lieve Vrouwe, hoor gunstig onze smekingen aan. O, gij kunt op dit feesttij toch de beden niet versmaen van de honderden kind’ren uit de stad, u zo waard die gij, moeder, vol eerbied om uw troon ziet geschaard. Sla uw ogen, o liefste goedertierenste vrouw op uw kind’ren, zij bleven u, o moeder getrouw. Het geloof hunner vaad’ren hielden z’altoos in eer; voor uw wonderbeeld knielden zij vertrouwvol terneer. O Maria, o zoetste, o beminn’lijkste maagd, o gij moeder, wie nimmer tevergeefs wordt gevraagd. Wees een schutsvrouw den bisschop die uw kind’ren geleidt, die talenten en krachten aan uw eer heeft gewijd. O Maria, o zoete Lieve Vrouw dezer stad, gij waart altoos haar glorie en haar dierbaarste schat. Geef dat z’immer beware het aloude geloof, ach gedoog niet, o moeder, dat men ‘t ooit haar ontroov’.

De Broederschap van onze Lieve Vrouw richt zich op de verering van de Heilige Maagd Maria, de moeder Gods. Zij onderhoudt daartoe allereerst de Mariakapel waarin het miraculeuze beeld van de Zoete Moeder staat. Verder organiseert de broederschap ten tweede alle vieringen gedurende de Meimaand in de Sint Jan. Dit doet de Broederschap samen met de plebaan (pastoor).  De regievoering van de meimaand betreft het goed laten verlopen van de vieringen. De Brabantse gildes uit met name de kring Maasland van de Meijerij nodigt zij voor gilde-eer uit. Ook koren van dichtbij en ver dragen tijdens de missen hiertoe bij. Uiteraard ontbreekt de beroemde eigen Schola Cantorum van de kathedraal daarin niet. Ook de priesters/voorgangers worden door de Broederschap en de plebaan uitgenodigd. Ten slotte is de bidtocht op Moederdag belangrijk. Deze vindt na de laatste (vierde) viering omstreeks 13.00 uur plaats. De 2 kilometer lange tocht loopt dwars door het Bossche stadscentrum. Deze tocht staat ook bekend als de 14e eeuwse “beeweg” (bidweg/processieweg). In deze tocht lopen naast vele gelovigen ook broederschappen van heinde en verre mee. Ook de organisatie hiervan wordt door de Broederschap opgepakt.